KOMMUNEN og VA-prosjektet

2023-12-04

Kjære veilagsmedlemmer.                                 Fjellstrand 4. des 2023

Som mange sikkert har merket seg har det vært litt stillstand i VA-prosjektet til kommunen. Dette skyldes at boretraséen de har holdt på med i lang tid har kollapset, og at de har gitt opp den opprinnelige planen om å bore fra krysset i Torsbakken og ned til Skoleveien.

Ny plan er nå at de skal grave opp Seterveien opp til Torsbakkenkrysset, og legge rør med selvfall fremfor trykkavløp i dette strekket. Dette er isolert sett bra for alle, men gjør at det blir en lengre anleggsperiode. Videre vil vi få ordnet opp i overvannsproblematikk uten bekostning for veilaget, samt rettet opp i en del ting som vil gjøre at nevnte veistrekk blir langt bedre enn i dag. Det settes også klart til stikk/påkoblingspunkt utenfor vei. Dette kommer kommunen nærmere tilbake til.

Det anslås at de skal være ferdig med arbeidene i mars 2024. Arbeidene startes denne uken, og det vil i perioder måtte gå trafikk begge veier igjen, slik som tidligere i år. De er (minst) like avhengig av fremkommelighet som oss og skal salte/strø, slik at det er fremkommelig for lastebil, også opp brattbakken. Kommunen ser på helge-beredskap og beredskap til jul. Øvrig vintervedlikehold vil gå som før.

De jobber i seksjoner/strekk og vil orientere veilaget om fremdrift om hvor veien vil være stengt og i hvilke perioder. De første arbeidene er å sette ned kum i boregropen, og å få satt i stand veien ved krysset Seterveien/Torsbakken.

Veilagets anliggende gjelder veien, ikke VA-prosjektet, men vi har lagt press på at det må anlegges stikk utenfor vei, slik at den aktuelle veistrekningen ikke må graves opp hver gang noen skal koble seg til.

Om det er noen spørsmål rundt dette, så bes dere ta dette på mail med styreleder i veilaget, via post@veilaget.no

Veilaget har løpende dialog med kommunen og entreprenør.

Med vennlig hilsen;

Kjetil Rygh

Styreleder

Veilaget for Seterveien, Skanseveien og Torsbakken. Postnummer 1458, Nesodden kommune.